Algemene voorwaarden

UpRecruit levert website gerelateerde diensten. In dit document vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van UpRecruit.

 UpRecruit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72694491 en is gevestigd in Amsterdam (Noord-Holland).

Algemene Voorwaarden UpRecruit

Artikel 1. Definities

 1. UpRecruit levert marketing en recruitment ondersteuning en daaraan gerelateerde diensten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van UpRecruit en deze de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen UpRecruit en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door UpRecruit en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door UpRecruit ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website uprecruit.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en UpRecruit gesloten Overeenkomsten waarbij UpRecruit Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met UpRecruit overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met UpRecruit via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. UpRecruit zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte dan wel middels de ondertekening van de door UpRecruit opgestelde overeenkomst.
 2. Als UpRecruit een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. UpRecruit kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van UpRecruit dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij UpRecruit deze schriftelijk bevestigt.
 4. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door UpRecruit.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert, wordt vijftig (50) procent van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. UpRecruit zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. De uitvoering van de Overeenkomst start per op de overeenkomst of offerte aangegeven datum. UpRecruit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal UpRecruit de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door UpRecruit worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan UpRecruit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan UpRecruit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan UpRecruit zijn verstrekt, heeft UpRecruit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat UpRecruit zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever UpRecruit hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. UpRecruit dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 7. Na oplevering van een website is de Opdrachtgever eigenaar van de website. UpRecruit zal zich inzetten voor het onderhoud van de website indien dit is overeengekomen in een onderhoudscontract, dit betreft echter alleen het updaten van bepaalde plug-ins of thema’s van de website.
 8. Wanneer de Opdrachtgever ertoe overgaat advertenties te plaatsen op de websites die door UpRecruit worden beheerd, komen de kosten hiervan voor de rekening van de Opdrachtgever.
 9. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning.
 10. Opdrachtgever dient op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen UpRecruit en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van UpRecruit op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen UpRecruit en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens een uurtarief van €125,- excl. BTW. UpRecruit is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 6. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van UpRecruit, UpRecruit een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. UpRecruit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat UpRecruit goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is UpRecruit bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is UpRecruit gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij UpRecruit ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die UpRecruit vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 7. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. UpRecruit heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDeal of automatische incasso.
 4. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan UpRecruit mede te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien UpRecruit besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen door Opdrachtgever aan UpRecruit reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. UpRecruit is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is UpRecruit nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is UpRecruit enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. UpRecruit is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. UpRecruit is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 5. UpRecruit is niet aansprakelijk vanuit een resultaatsverplichting doch enkel vanuit een inspanningsverplichting. Indien besluiten, gemaakt naar aanleiding van advies en/of begeleiding van UpRecruit, worden gemaakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, gebeurt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het al dan niet opvolgen van (strategisch) advies van UpRecruit is dus volledig een besluit waar de Opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid voor draagt. UpRecruit is ook niet aansprakelijkheid voor het niet behalen van de gewenste resultaten bij het uitvoeren van sociale media campagnes voor de Opdrachtgever. Ook hierbij geldt slechts een inspanningsverplichting.
 6. UpRecruit is, mede als gevolg van het in lid 5 en 6 van dit artikel bepaalde, uitdrukkelijk niet aansprakelijk indien bij de lancering van een door UpRecruit ontworpen en ontwikkelde websiteproblemen bestaan waardoor de website niet goed functioneert. UpRecruit is daarbij ook niet aansprakelijk voor datalekken of gehackt worden na de lancering. Indien de Opdrachtgever aangeeft de Overeenkomst te willen opzeggen vóórdat het voor UpRecruit mogelijk is een volledig functionerende website af te leveren is UpRecruit evenmin tot schadevergoeding verplicht, doch is de Opdrachtgever wél gehouden de verrichte werkzaamheden conform de Overeenkomst te vergoeden.
 7. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door UpRecruit of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft UpRecruit recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart UpRecruit voor aanspraken van derden, van welke aard oor, die verband houden met de Diensten. Alle kosten en schade aan de zijde van UpRecruit die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van UpRecruit.
 9. Indien UpRecruit aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van UpRecruit met betrekking tot haar Diensten. UpRecruit is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 10. De aansprakelijkheid van UpRecruit is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien UpRecruit niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van UpRecruit of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van UpRecruit, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. Onder overmacht wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): (werk)stakingen in het bedrijf van de Opdrachtgever of van Derden waarvan UpRecruit op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleverancier of ingeschakelde Derden, niet-nakoming van Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteit en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van UpRecruit of Derden.
 2. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 3. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal UpRecruit overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die UpRecruit heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 10. Garantie

 1. UpRecruit geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten. UpRecruit zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Dit betreft slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. UpRecruit kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. UpRecruit draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat UpRecruit enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Opdrachtgever te allen tijde een verzoek kan indienen bij UpRecruit tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.
 3. UpRecruit zal conform de toegestane rechtsgronden persoonsgegevens van de Opdrachtgever met derden delen. De Opdrachtgever zal hierover altijd worden geïnformeerd.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. UpRecruit is rechthebbende met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die bestaan of tot stand komen ten aanzien van de door haar ontwikkelde producten, code of anderszins in het kader van de Overeenkomst. Een overdracht van een recht van intellectuele eigendom zal slechts plaatsvinden wanneer dat expliciet tussen de Opdrachtgever en UpRecruit is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever verkrijgt, tenzij dat expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, na het voldoen van alle facturen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, software, applicaties, documentatie, ontwerpen en andere werken.
 3. Modellen, instrumenten, methodieken, software en andere producten/materialen die opdrachtnemer gebruikt en/of ontwikkeld zijn en blijven eigendom van UpRecruit. Alle rechten van intellectuele eigendom op de voor de Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, documentatie, websites, ontwerpen en overige werken komen dan ook toe aan UpRecruit.
 4. Opdrachtgever zal UpRecruit vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@uprecruit.nl.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover UpRecruit aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat UpRecruit de klacht gegrond acht en als gevolg daarvan over een gewijzigde betalingsverplichting overeenstemming is bereikt.

 

Artikel 14. Identiteit van UpRecruit

 1. UpRecruit is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72694491 en draagt btw-identificatienummer NL002329242B50. UpRecruit is gevestigd aan Bert Haanstrakade 32 ( 1087DN) te Amsterdam .
 2. UpRecruit is per e-mail te bereiken via info@uprecruit.nl of middels de Website www.uprecruit.nl en telefonisch op 085 00 289 20.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen UpRecruit en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen UpRecruit en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Midden-Nederland, arrondissement Almere.