fbpx

Algemene voorwaarden

In dit document vindt u de Algemene Voorwaarden van UpRecruit. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van UpRecruit.

UpRecruit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72694491 en is gevestigd in Amsterdam (Noord-Holland).

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door UpRecruit.

1.3 Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

1.4 Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.5 Diensten: De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen UpRecruit en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

1.6 UpRecruit: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

1.7 Opdrachtgever: In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van UpRecruit en deze de opdracht geeft Diensten te verlenen.

1.8 Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document of offerte, op grond waarvan UpRecruit een Dienst aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gesloten overeenkomst.

2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met UpRecruit is overeengekomen.

2.3 De Dienst(en) en producten zijn het intellectuele eigendom van UpRecruit. Geen van de in de Overeenkomst of andere documenten opgenomen bepalingen kan worden opgevat als volledige of gedeeltelijke overdracht van eigendomsrechten aan Afnemer.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 

Artikel 3: Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke of digitale bevestiging door Opdrachtgever aan UpRecruit na het ontvangen van een door UpRecruit verstuurd voorstel aan Opdrachtgever. Een schriftelijke of digitale bevestiging, met of zonder handtekening, van Opdrachtgever via briefpost, e-mail of door online accordering, is bindend en rechtsgeldig. Opdrachtgever dient onmiddellijk te reageren wanneer er na accordering een aanpassing dient plaats te vinden in de Overeenkomst en voor de Dienst(en) zijn uitgevoerd.

3.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die UpRecruit van Opdrachtgever verkrijgt.

3.3 UpRecruit heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.4 Als UpRecruit een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. UpRecruit kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert, wordt vijftig (50) procent van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

3.6 Zowel Opdrachtgever als UpRecruit kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is UpRecruit nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

3.7 Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van UpRecruit dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij UpRecruit deze schriftelijk bevestigt.

3.8 UpRecruit heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Dienst(en) op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 UpRecruit zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

4.2 De uitvoering van de Overeenkomst start per op de overeenkomst of offerte aangegeven datum. UpRecruit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Bij het inschakelen van derden zal UpRecruit de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.

4.4 De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door UpRecruit aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. UpRecruit heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan UpRecruit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan UpRecruit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan UpRecruit zijn verstrekt, heeft UpRecruit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever UpRecruit hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. UpRecruit dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5: Het adverteren van vacatures op Social Media

5.1 UpRecruit is niet aansprakelijk vanuit een resultaatsverplichting doch enkel vanuit een inspanningsverplichting. Indien besluiten, gemaakt naar aanleiding van advies en/of begeleiding van UpRecruit, worden gemaakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, gebeurt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het al dan niet opvolgen van (strategisch) advies van UpRecruit is dus volledig een besluit waar de Opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid voor draagt. UpRecruit garandeert geen resultaten omtrent bij het uitvoeren van sociale media campagnes voor de Opdrachtgever. Ook hierbij geldt slechts een inspanningsverplichting.

5.2 Indien UpRecruit ten behoeve van Opdrachtgever social media campagnes opzet, wordt het geadviseerde advertentiebudget door de Opdrachtgever betaald.

5.3 Social media campagnes die ontwikkeld zijn door UpRecruit blijven eigendom van UpRecruit en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.

5.4 UpRecruit is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk indien het account van Opdrachtgever op enige wijze geblokkeerd wordt of op andere wijze het account van Opdrachtgever niet meer kan gebruiken.

 

Artikel 6: Prijs en betaling

6.1 De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de Overeenkomst zal na aanvang van de Overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerd worden.

6.2 Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

6.3 Tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen, zullen de facturen door Opdrachtgever overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Bij gebreke van zulke condities dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het IBAN van UpRecruit, welke is vermeld op de factuur.

6.4 Tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen, zullen door Opdrachtgever aan UpRecruit reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

6.5 Indien Opdrachtgever verzuimt tijdig te betalen, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval is vanaf de datum van het verzuim de wettelijke rente verschuldigd, zoals bepaald in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek. Alsdan zendt de Vennootschap een herinneringsfactuur waarin een nieuwe datum voor betaling van hoofdsom en rente wordt aangegeven.

6.6 Indien UpRecruit besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6.5 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn gekregen van de andere Partij.

7.2 De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en met 2 jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of door welke partij de Overeenkomst tot een einde is gekomen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. UpRecruit is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

8.2 Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is UpRecruit nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is UpRecruit enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.

8.3 UpRecruit is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.

8.4 UpRecruit is niet aansprakelijk voor de resultaten en uitkomsten zoals response, kandidaten/sollicitanten en reacties van de geadverteerde vacature(s) op social media voor de Opdrachtgever.

8.5 In geval van plaatsingsfouten zal UpRecruit er zorg voor dragen dat deze binnen 48-uur worden hersteld.

8.6 Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door UpRecruit of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft UpRecruit recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.7 De aansprakelijkheid van UpRecruit is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien UpRecruit niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

8.8 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van UpRecruit of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

 

Artikel 9: Vertrouwelijkheid van gegevens

9.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. UpRecruit kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

9.2 UpRecruit draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat UpRecruit enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Opdrachtgever te allen tijde een verzoek kan indienen bij UpRecruit tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

9.3 UpRecruit zal conform de toegestane rechtsgronden persoonsgegevens van de Opdrachtgever met derden delen. De Opdrachtgever zal hierover altijd worden geïnformeerd.

 

Artikel 10: Klachten

10.1 Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@uprecruit.nl.

10.2 Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover UpRecruit aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat UpRecruit de klacht gegrond acht en als gevolg daarvan over een gewijzigde betalingsverplichting overeenstemming is bereikt.

 

Artikel 11: Overige

11.1 Bij misbruik van afgenomen producten en / of diensten behoud UpRecruit zich het recht voor het gebruik van deze producten en/of diensten per direct te beëindigen. Het vorderingsrecht van wederpartij komt hiermee automatisch te vervallen.

11.2 UpRecruit heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomst(en). Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na 14 dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever.

11.3 De eventuele toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.4 In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

11.5 Het is niet toegestaan het concept welke UpRecruit hanteert door te verkopen aan klanten, derden.

11.6 UpRecruit is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72694491 en draagt btw-identificatienummer NL002329242B50. UpRecruit is gevestigd aan Bert Haanstrakade 32 ( 1087DN) te Amsterdam .

11.7 UpRecruit is per e-mail te bereiken via info@uprecruit.nl of middels de Website www.uprecruit.nl en telefonisch op 085 00 289 20.

 

Artikel 12: Toeppasselijk recht

12.1 Op de Overeenkomst tussen UpRecruit en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.